ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္စာ ပိုစားသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဆိုတာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိဗိုက္ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ အသက္ဝင္ေနတဲ့ ကေလးကိုပါ လြယ္ထားရတာမို႔ သက္ရွိႏွစ္ေယာက္စာလိုအပ္တဲ့ အစာအာဟာရကို ႏွစ္ေယာက္စာ စားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာ ေမြးဖြားလာတဲ့အခ်ိန္အထိ မိခင္ကစားေသာက္တဲ့ အစာအာဟာရအေပၚမွာသာ တိုက္႐ိုက္မွီခိုေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အတြက္လိုအပ္တဲ့ အစာအာဟာရေတြကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ စားရမယ့္အစား ဟိုလူက ဒီဟာနဲ႔မတည့္ဘူးေျပာရင္ေရွာင္လိုက္ ၊ ဒီလူက ဟိုဟာနဲ႔ မတည့္ဘူးေျပာရင္ေရွာင္လိုက္ ၊ ကိုယ္တိုင္က ဒါနဲ႔မသင့္ေတာ္ဘူးထင္ရင္ ေရွာင္လိုက္နဲ႔ တကယ္စားမယ့္အစာေတြဟာ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိတဲ့အစာေတြ မဟုတ္ခဲ့ရင္ ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အတြက္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ မရရွိခဲ့ရင္ ကေလးဟာ စံမီကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ ေမြးဖြားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူႀကီးအစားေရွာင္ခဲ့လို႔ ကေလးကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ခဲ့တာေပါ့။

You might also like
Leave a comment