ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ထိုးေဆး ၊ ေသာက္ေဆးမ်ား သံုးစြဲလိုရင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

0

ျပင္းထန္သည့္ ေဆးဝါးအာနိသင္က သေႏၶသားႏွင့္ ႏုနယ္သည့္ကေလးမ်ားအား မထိခိုက္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သံုးေဆးဝါးမ်ား ေဖာ္စပ္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားသည္ သေႏၶသားႏွင့္ ႏုနယ္သည့္ကေလးမ်ားအား  မိမိသံုးစြဲသည့္ ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစရန္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment