ျမန္မာၾကက္ဥနဲ႔ ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥ ဘယ္ဥက ပိုလို႔ အားျဖစ္ေစသလဲ?

0

ျမန္မာၾကက္ဥနဲ႔ ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥ ဘယ္ဥက ပိုလို႔ အားျဖစ္ေစသလဲဆိုရင္ အေလးခ်ိန္ကိုပဲ ဦးစားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးတဲ့ဥက အာဟာရဓါတ္ပိုပါဝင္တာမို႔ အာဟာရပိုျဖစ္ၿပီး ေသးတဲ့ဥက အာဟာရဓါတ္နည္းလို႔ အာဟာရနည္းနည္းပဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာၾကက္ဥက ပိုအာဟာရျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ မမွန္ပါဘူး။ ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥခ်င္းအတူတူမွာ အာဟာရဓါတ္ျပည့္ျပည့္ဝဝေကၽြးၿပီး ေမြးျမဴတဲ့ၾကက္ေတြ ဥတဲ့ ဥေတြက ပိုအာဟာရဓါတ္ျပည့္ဝမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment