သေႏၶသား ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာတာလဲ?

0

အမ်ိဳးသား၏မ်ိဳးဥႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၏မ်ိဳးဥ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၂၄နာရီမွ ၃၆နာရီအၾကားမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ သေႏၶသားဥ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။

You might also like
Leave a comment