သေႏၶတားျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

သေႏၶတားျခင္းဆိုတာ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုတ္ေကာင္တို႔ မေတြေအာင္ တားျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးမရေအာင္ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ တားျခင္းျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment