လူ႔ဘဝတသက္တာမွာ သင္ယူမႈျမင့္မားဆံုးအခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ဆိုတာ မွန္သလား?

0

ေမြးကင္းစကေလးေလးပဲ ဘာသိဦးမွာလဲ။ ကေလးပဲရွိေသးတာ ဘာသိဦးမွာလဲလို႔ ကိုယ္ေတြ ထင္ျမင္ယူဆေနတာေတြဟာ မွားယြင္းေနပါတယ္။

တကယ္ဆို ေမြးကင္းစကေန တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သင္ယူႏိုင္စြမ္းဟာ ဘဝတေလ်ာက္လံုးမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ သင္ယူႏိုင္စြမ္း ၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ျမင့္မားသလဲဆိုရင္ သာမာန္အခ်ိန္ေတြထက္ ႏွစ္ဆ ျမင့္မားလို႔ ေနတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို မိဘေမတၱာ ၊ ေႏြးေထြးမႈ ၊ ခ်စ္ခင္မႈ ၊ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုတာေတြကို အေကာင္းဆံုး ေပးသင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။

You might also like
Leave a comment