ယံုၾကည္မႈမဲ့ေနသူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ အဆိုးျမင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ေနရသလဲ?

0

အဆိုးျမင္တတ္သူေတြဟာ သူတို႔ေဘးမွာ အေႁခြအရံေတြ ၊ တပည့္တပန္းေတြ ၊ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ ေပါမ်ားပါေစဦး အဆိုးျမင္စိတ္ဓါတ္ခံေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့ သစၥာေဖာက္မလဲ သံသယအထပ္ထပ္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈမဲ့ေနသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သံသယက သူတို႔ကို စိတ္မလံုၿခံဳမႈခံစားေစတယ္။ ဒီစိတ္မလံုၿခံဳမႈေၾကာင့္ပဲ စိုးရိမ္မကင္းစိတ္ေတြနဲ႔ ေျခာက္ျခားေနတတ္သူေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ဒီလိုစိတ္ေတြမ်ားတဲ့အခါ စိတ္ဖိစီးတဲ့ေရာဂါလိုမ်ိဳး ၊ ႏွလံုးေရာဂါလိုမ်ိဳး စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြအျပင္ စိတ္ေၾကာင့္ကိုယ္မွာပါ ေရာဂါေတြဝင္လာပါတယ္။

You might also like
Leave a comment