ဘာေၾကာင့္ ကေလးေစာေမြးႏိုင္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သၱပတ္ (၃၇)ပတ္မတိုင္မီ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ အေထြေထြေသာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အသက္ရွဴျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွိတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးေစာ ေမြးဖြားျခင္းဟာ ပံုမွန္ေမြးဖြားသကဲ့သို႔ပင္ ေရဆင္း ၊ ေသြးဆင္း ၊ ဗိုက္နာျခင္း စသျဖင့္ ခံစားရတတ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သၱပတ္ (၃၇)ပတ္မတိုင္မီ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ကိုယ္ဝန္မ်ားအား ကေလးေစာေမြးျခင္းဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္ေက်ာ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သၱပတ္ (၃၇)ပတ္မတိုင္မီ ၾကားကာလတြင္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားကေတာ့ အသက္ရွင္ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းဖို႔ အခြင့္အေရး ေကာင္းေကာင္း ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဒီ့မတိုင္မီ ေစာေမြးလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္တြင္ ထားရွိေစသည့္အတြက္ ထိုသို႔ ထားခြင့္မရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်န္းမာလာဖို႔အခြင့္အေရး ပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment