နဂိုမူရင္းစိတ္ထားနဲ႔ လုပ္ရပ္ ဘာေၾကာင့္ကြဲလာသလဲ?

0

လိုခ်င္ရမက္ေလာဘေတြ ဖံုးသြားတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္နဂိုမူရင္းစိတ္ထားနဲ႔ လုပ္ရပ္ဟာ ကြဲလာေတာ့တယ္။ နဂိုစိတ္ထားေကာင္းသူေတြျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ေန႔တဓူဝ ဆဲဆိုသံႀကီးပဲ ၾကားေနရတဲ့အရပ္မွာ ေနထိုင္ေနရရင္ ဒီအရပ္က မေျပာင္းႏိုင္သေရြ႕ ဆဲဆိုမႈေတြမွာ ယဥ္းပါးၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ဆဲဆိုလာတတ္ပါတယ္။ အဖန္ဖန္ႏွိပ္စက္မႈခံ ၊ အခိုင္းခံခဲ့ရသူေတြက အလွည့္သာတာနဲ႔ တပါးသူကို ႏွိပ္စက္ဖို႔ ၊ ခိုင္းဖို႔ကိုပဲ ရွာႀကံေတြးတယ္။ သူမ်ားကို စိတ္ဒုကၡေပးလိုက္ရမွ ေက်နပ္တယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ လိမ္ျခင္း ၊ ခိုးျခင္း ၊ လုယက္ျခင္း နဲ႔ အျခားဒုစ႐ိုက္လႊမ္းတဲ့ ဝန္းက်င္မွာ ႏွစ္ရွည္ႀကီး ေနထိုင္ႀကီးျပင္းလို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရမယ္ဆိုရင္ နဂိုစိတ္ထားေကာင္းသူဟာလည္း သူ႔ရဲ႕ မူလစိတ္ရင္းနဲ႔ ေသြဖီလုပ္ကိုင္လာတတ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment