တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ေမတၱာနဲ႔ ၾကင္နာယုယမႈေတြ ေပးျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘာအားသာလဲ?

0

တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို မိဘေမတၱာ ၊ ေႏြးေထြးမႈ ၊ ခ်စ္ခင္မႈ ၊ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုတာေတြကို အေကာင္းဆံုး ေပးခဲ့ရင္ ကေလးဟာ သင္လြယ္ ၊ တတ္လြယ္ ျဖစ္သြားမွာပါ။ သူတို႔ရဲ႕သင္ယူႏိုင္စြမ္းရည္ဟာ ျမင့္မားလို႔ေနမယ္ေလ။

You might also like
Leave a comment