ကေလးမီးဖြားၿပီးစမိခင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သလဲ?

0

ယခင္က ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားတတ္ေပမယ့္လည္း ကေလးမီးဖြားၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေမ့ေလ်ာ့သြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဝမ္းမွန္မွန္ မသြားျဖစ္ဘဲ ဝမ္းခ်ဳပ္သြားသည္လည္း ရွိတတ္ရာ ဆရာဝန္ထံမွ ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားေဆးကို တခါတည္း ေဆးညႊန္းေတာင္းခဲ့သင့္သည္။ သို႔မွသာ ဆရာဝန္က ကေလးမီးဖြားၿပီးစ ႏို႔တိုက္မိခင္အတြက္ ေဘးအကင္းဆံုး ေဆးညႊန္းေပးႏိုင္မည္။

You might also like
Leave a comment