ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းသည္ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုတ္ေကာင္တို႔ မ်ိဳးစပ္၍ ေအာင္ျမင္လာေသာ သေႏၶသားကို ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ သားအိမ္အတြင္း၌ (၉)လေက်ာ္ (၁၀)လ ၊ အတိအက်ဆိုရေသာ ရက္ေပါင္း (၂၈၀) တိတိ လြယ္ထားရေသာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္
You might also like
Leave a comment