ကိုယ္ဝန္အပ္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္အပ္တယ္ဆိုတာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရာသီေနာက္ဆံုး ေပၚၿပီးသည့္ရက္မွသည္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္မွ (၁၀)ပတ္အတြင္း မိမိကိုယ္ဝန္ ေမြးဖြားေပးေစလိုသည့္ ဆရာဝန္အား မိမိ၏ကိုယ္ဝန္အား ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ဖို႔ ထိုရက္သတၱပတ္ တြက္ခ်က္မႈမွာ သာမန္လူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းသာျဖစ္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လံုးဝတူသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

You might also like
Leave a comment