ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ သိဖို႔ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ဘယ္လို စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္မလဲ?

0

မိမိဝယ္ေသာ ဆီးစစ္ကိရိယာတြင္ပါသည့္ အသံုးျပဳနည္းအတိုင္း မနက္အေစာပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားသည့္ ဆီးျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ hCG (human chorionic gonadotropin) ဟုေခၚသည့္ ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဟိုမုန္းမ်ားသည္ မနက္ပိုင္းဆီးသြားခ်ိန္တြင္ ပမာဏအမ်ားဆံုး ဆီးထဲ၌ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆီးထဲမွာ ကေလး-သေႏၶသားနဲ႔ဆိုင္တာ ရွိေန-မေနကို စမ္းတာ မဟုတ္ဘဲ အခ်င္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေဟာ္မုန္း ရွိ-မရွိကို စမ္းတာပါ။

မနက္အေစာပိုင္း ကိုယ္ဝန္စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရကိုမိမိေသာက္ေနက်ထက္ ေလွ်ာ့ေသာက္ၿပီး အနည္းဆံုးေလးနာရီ ဆီးမသြားဘဲ ထိုေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားသည့္ဆီးအား ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဆီးအတင္းသြားေအာင္ ေရတဝၾကီးေတာ့ မေသာက္ပါနဲ႔။ ေဟာ္မုန္း ေရေရာသလို ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

You might also like
Leave a comment