ကိုယ္ခြဲမရွိတဲ့ မီးဖြားၿပီးစမိခင္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ အိမ္သားေတြနဲ႔ အသိမိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အကူအညီလိုသလဲ?

0

တစ္ေယာက္တည္း ကိုယ္ခြဲမရွိတဲ့ ေမြးကင္းစကေလး မိခင္မ်ားအဖို႔ ေန႔ဖက္မွာလည္း ကေလးဗာဟီရလုပ္ ၊ ညဘက္မွာလည္း ကေလးႏို႔တိုက္ ေခ်ာ့သိပ္လုပ္ရင္း မိခင္ဟာ ေကာင္းစြာအနားယူ အိပ္စက္ဖို႔အခ်ိန္ရွားလာပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီးဖြားၿပီးစ မိခင္ေတြဟာ မိသားစု သို႔မဟုတ္ အိမ္အကူမ်ားရဲ႕ အကူအညီလိုေနပါတယ္။
You might also like
Leave a comment