Ubuntu သငငင့်အတတွကင့် Linux

0

Ubuntu သငငင့်အတတွကင့် Linux  – credit to Fairway Web

နအိမောအညင့်ကကကကြီးပပကကြီးလလူအပပအိမောအမအိမောကြီးအနတတင Ubuntu ဆအဆိုတအိမောဘအိမောလတ?

Windows နတင အတလူတလူပတလအိမောကြီး? ဘယင့်လအဆိုသဆိုသကြီးရတအိမောလတ?

ငငငအတတွကင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငငအလအိမောကြီး? ဘအိမောအတတွအမအိမောကြီးပအဆိုထလူကြီးလအဆိုငလတ?

Fedora တအဆိုင SuSE တအဆိုငလအဆိုတစင့်ပခအိမောကြီး Linux အတတွနတငဘအိမောကတွအိမောလတ?

… စသညငင့် အအကြီးခတွနင့်ကြီးအမအိမောကြီး၏အအပအဖြေကအဆို လအဆိုရငင့်ကြီးတအဆိုရရှငင့်ကြီးနရှင

လကင့်အတတွ ငကမကမ အရကြီးသအိမောကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးသညငင့်စအိမောအဆိုပ

စအိမောအရကြီးသလူ၏အအရှအိမော
ကကျွနင့်အတအိမောင့်ဟအိမော Website အမအိမောကြီး Web Application အမအိမောကြီးအရကြီးသအိမောကြီးပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးနတင အသကင့်
အအတွကြီးတတင Web Developer တစင့်ဥကြီးပအဖြေစင့်သလအဆို Web Development နတငပကင့်သကင့်တတင သငင့်
တနင့်ကြီးအခမအမငကအဆိုလညင့်ကြီး အလဆိုပင့်အအိမောကြီးခမအနင့်အရှအိမောပအဆိုငခမပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Web Developer တစင့်အယအိမောကင့်
ရတ င လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးတအိမောဝနင့်အတတွထတအရှအိမော Server ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွ ကအဆိုငင့်တတွယင့်စကအသနအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီး ဟအိမောလညင့်ကြီး
လအဆိုအခမကင့်တစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Desktop ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမော Microsoft Windows ကအဆို
အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးကကအပအယငင့် Server ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမောအတအိမောင Linux Operating System
အတတွကအဆို ပအဆိုအသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးကကပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် ကကျွနင့်အတအိမောငင့်အအဖြေတွတ ငထတက Developer အတတွနတင
သငင့်တနင့်ကြီးသအိမောကြီးအတတွကအဆို Web Development နညင့်ကြီးပညအိမောအမအိမောကြီးနတငအတလူ Linux Operating
System ကအဆိုလညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်အလငလအိမောအဖြေအဆိုင လအင့်ကြီးညညွှနင့်အပကြီးအလငရရှအပငတယင့်။
အအဖြေတွတ ငသအိမောကြီးအတတွ၊ သငင့်တနင့်ကြီးသအိမောကြီးအတတွရတ င အလငလအိမောအရကြီးအရှအိမော ဝအဆိုငင့်ကြီးဝနင့်ကြီးကလူညကရငင့်ကြီးနတင အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအရှအိမော
တလူညကတတင အခကင့်အခတအလကြီးအတတွ အစပအဆိုငင့်ကြီးကကမသအတတွ ငကကရအလငရရှအတအိမောကအဆို သတအပပမအအခတငပငတယင့်။
ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောဆအဆိုတအိမောကအဆို Microsoft Windows နတငသအိမော တတွတအဖြေကင့်အလငလအိမောခတငကကအလင ရရှအတတင
အတတွကင့် Windows ရတ င လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်နတင ကတွတပပအိမောကြီးသတွအိမောကြီးတတငအပအဆိုငင့်ကြီးအတတွအရှအိမော အမကင့်စအလညင့်
သတွအိမောကြီးပပကကြီး Linux က ခကင့်တယင့်လအဆိုင ထငင့်သတွအိမောကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။
ခကင့်တယင့်ဆအဆိုတအိမောအရငင့်ကအတအိမောငအရှနင့်ပငတယင့်။ ကအန ငအခတင့်အရှအိမောအတအိမောင Linux ဆအဆိုတအိမောလလူတအဆိုငင့်ကြီး
အလတွယင့်တစင့်ကလူ သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်တတင နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်လအိမောပငပပက။ အအရှနင့်အတအိမောင တစင့်ခမအမငအခမကင့်
အလကြီးအတတွကအဆိုသအိမော သအထအိမောကြီးအယင့်ဆအဆိုရငင့် Windows အသဆိုသကြီးပပမ တကင့်သလူ တစင့်အယအိမောကင့် အအနနတင
Linux ကအဆို ခမကင့်ပခငင့်ကြီးစအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒကစအိမောအဆိုပင့် အရကြီးသအိမောကြီးရပခငင့်ကြီး ရညင့်ရတွယင့် ခမကင့်က
လညင့်ကြီး အတငဒကတစင့်ခမအမငအခမကင့်အလကြီးအတတွနတငအတလူ အပခအိမောကြီး Linux နတင Ubuntu ရတ င ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်
အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပခမငင့်တတငအတတွကင့် ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
ဒကစအိမောအဆိုပင့်အရှအိမော အပအဆိုငင့်ကြီး (၁) နတင အပအဆိုငင့်ကြီး (၂) ဆအဆိုပပကကြီး နရှစင့်ပအဆိုငင့်ကြီးခတွတအအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။ အပအဆိုငင့်ကြီး (၁)
အရှအိမော အအပခခသကမတတငအသဆိုသကြီးပပမပဆိုသအတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမောပအဖြေစင့်ပပကကြီး၊ အပအဆိုငင့်ကြီး (၂) အရှအိမောအတအိမောင ထလူကြီးပခအိမောကြီးတတင
သအအရှတင့်အဖြေတွယင့်ရအိမောအမအိမောကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Web Developer အတတွသအိမောအက
နညင့်ကြီးပညအိမောစအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးသလူ အညင့်သလူအဆအဆိုအတတွကင့် အကမအမကြီးရရှအအစနအဆိုငင့်အယင့်လအဆိုင အအမအိမောင့်လငငင့်ပငတယင့်
ခငင့်ဗမအိမော။

 

ubuntu

 

အအိမောတအကအိမော
3 စအိမောအရကြီးသလူ၏အအရှအိမော
5
အအတင့်ဆကင့်
အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအတတွကင့် Linux
——————————————————————– အပအဆိုငင့်ကြီး(၁)
18 အခနင့်ကြီး (၁) – Installing Ubuntu
Clean Install, Dual-Boot, Wubi စသညငင့် Install လဆိုပင့်နညင့်ကြီးအအမအမကြီးအမအမကြီး
35 အခနင့်ကြီး (၂) – Understanding Unity Desktop
Unity အခခေါ် Ubuntu Desktop Shell ၏ ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်အမအိမောကြီး
51 အခနင့်ကြီး (၃) – Understanding Directory Structure
Directory အမအိမောကြီး၏ အဖြေတွတ ငစညင့်ကြီးပဆိုသနရှငငင့် အဖြေအဆိုငင့်အမအိမောကြီး သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးပဆိုသ
62 အခနင့်ကြီး (၄) – Software Installation and Update
Ubuntu ကအဆို Update ပပမလဆိုပင့်ပဆိုသနရှငငင့် ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီး
80 အခနင့်ကြီး (၅) – Necessary Software and Packages
အပအဖြေစင့်အအနထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်သညငင့် ပရအဆိုဂရအင့်နရှငငင့် Package အမအိမောကြီး
90
အခနင့်ကြီး (၆) – Office, Image Editor and Other Software
စအိမောစကစအိမောရအဆိုကင့်နရှငငင့် ရဆိုပင့်ပဆိုသတညင့်ကြီးပအဖြေတင့်ပခငင့်ကြီးအပငအဝငင့် Software အမအိမောကြီး အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသ
124 အခနင့်ကြီး (၇) – Setting Up Myanmar Language
ပအနင့်အအိမောအဖြေတွန ငင့် နရှငငင့် စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမပဆိုသ
Ubuntu – အအိမောတအကအိမော 2
——————————————————————– အပအဆိုငင့်ကြီး(၂)
140 အခနင့်ကြီး (၈) – System Configuration
Graphic Driver, Network Setting, Hard Drive Partition, etc…
166 အခနင့်ကြီး (၉) – Desktop Customization
Ubuntu Desktop ၏ အသတွငင့်အပပငင့်အအိမောကြီး စကအသအပပအိမောငင့်ကြီးလတပခငင့်ကြီး
208 အခနင့်ကြီး (၁၀) – User Accounts and File Permissions
User Account, Group နရှငငင့် File Permission အမအိမောကြီး စကအသပဆိုသ
219 အခနင့်ကြီး (၁၁) – Installing Windows Inside Ubuntu
Ubuntu တတွငင့် Windows နရှငငင့် အပခအိမောကြီး Operating System အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီး
235
အခနင့်ကြီး (၁၂) – Using Windows Software on Ubuntu
Windows ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီးကအဆို Ubuntu တတွငင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမနညင့်ကြီး
245
အခနင့်ကြီး (၁၃) – Ubuntu Flavors
Xubuntu, Kubuntu, LinuxMint, Lubuntu စသညငင့် Ubuntu အလူကတွတအမအိမောကြီး
257 အခနင့်ကြီး (၁၄) – Command Line Interface – CLI
သအရရှအအရှတင့်သအိမောကြီးအဖြေတွယင့်ရအိမော အအပခခသ Command အမအိမောကြီး
283 နအဂဆိုသကြီးခမမပင့်
အနအိမောဂငတင့်နညင့်ကြီးပညအိမောကအမအိမောနရှငငင့် Ubuntu
289 Bonus – Creating a Development Environment
Git, Programming Language အမအိမောကြီးနရှငငင့် Development ဆအဆိုငင့်ရအိမော Package အမအိမောကြီး

 

DOWNLOAD THE GUIDE HERE

 

NOTE: This document, “Ubuntu – သငငင့်အတတွကင့် Linux” is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
Unported License.
This document is free to share, copy, distribute and transmit. And,
also allow to remix or adapt to this document. But, you must
attribute the work in the manner specified by the author or licensor
(but not in any way that suggests that they endorse you or your use
of the work). And, you may not use this work for commercial
purposes. If you alter, transform, or build upon this work, you may
distribute the resulting work only under the same or similar license
to this one.
For any reuse or distribution, you must make clear to others the
license terms of this work.
THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER
APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS
AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS
PROHIBITED.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode
You might also like