သေႏၶသားျဖစ္လာျခင္း အပိုင္း(၁)

0

အမ်ိဳးသား၏မ်ိဳးဥႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၏မ်ိဳးဥ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၂၄နာရီမွ ၃၆နာရီအၾကား ျဖစ္ပြားလာသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ သေႏၶသားဥသည္ သားအိမ္အတြင္းသို႔ေရာက္ဖို႔ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ၾကာေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သြားေနစဥ္ blastocyst ဟုေခၚသည့္ သေႏၶသားေလာင္းျဖစ္လာမည့္ ဆဲလ္အစုေဝးသည္ ectoderm ဟုေခၚသည့္ အေရျပားႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႔စည္းမႈစနစ္ ျဖစ္လာမည့္အလႊာ ၊ endoderm ဟုေခၚသည့္ အစာေခ်ျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴမႈစနစ္ ျဖစ္လႊာမည့္အလႊာ ၊ mesoderm ဟုေခၚသည့္ ႂကြက္သားႏွင့္ အ႐ိုးအဆစ္စနစ္ျဖစ္လာမည့္အလႊာ ဟူ၍ အလႊာသံုးလႊာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာကာ သားအိမ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိပါက သားအိမ္အတြင္းေျမႇး၌ ခိုကပ္၍ စတင္ႀကီးထြားလာေတာ့သည္။

သားအိမ္အတြင္းတြယ္ကပ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ (၈)ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ မတူေသာ ေျပာင္းလဲဖြံၿဖိဳးျခင္းမ်ားျဖင့္ သေႏၶသားေလာင္းဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး အခ်င္းႏွင့္ ခ်က္ႀကိဳးျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း သေႏၶသားေလာင္းသည္ လက္ေခ်ာင္း ၊ေျခေခ်ာင္း ၊မ်က္လံုး ၊ ႏွာေခါင္း ၊ နားတို႔ဟာ ပီျပင္လာၿပီး ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ အၾကမ္းဖ်င္းႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႔စည္းမႈအဆင့္အထိ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလကို အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။

Fetal

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပထမသံုးလတာ ကာလအတြင္း မိမိသေႏၶသားသည္ စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန၍ မိမိကိုယ္တြင္း ဟိုမုန္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ အေနအထိုင္ မၾကည္သာျခင္း ၊ မူးေဝပ်ိဳ႕အန္ျခင္း ၊ အားကုန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သလို ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ရွိတတ္သည္။

ပထမသံုးလတာကာလတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တိုင္း ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚမည္ဟုေတာ့ မဆိုလို ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဟိုမုန္းတုန္႔ျပန္မႈမတူႏိုင္သလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ မိခင္ျဖစ္ဦးေတာ့ တစ္သားႏွင့္ တစ္သား ျဖစ္ေပၚခံစားမႈတို႔သည့္ တူခ်င္မွ တူေပလိမ့္မည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း ေရာက္လာသည္ဆိုပါက မစားမေသာက္ႏိုင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္သာလာကာ အစားအေသာက္ စားခ်င္စိတ္ ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေလးလေက်ာ္ ငါးလအထိ ထိုသို႔မျဖစ္လာပါက မိမိ ကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)
You might also like