သေႏၶတားျခင္း (အပိုင္း-၁)

0

ကေလးတာဝန္မယူႏိုင္ေသးလွ်င္ ကေလးမယူေသးတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
ကေလးတာဝန္မယူႏိုင္ေသးလွ်င္ ကေလးမယူေသးတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုတ္ေကာင္တို႔ မေတြေအာင္ တားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ လက္ရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကေသာ ၊ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပလိုက္သည္။

သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

အမ်ိဳးသားျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္ ကေလးမယူလိုေတာ့က သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေယာက်္ားကို သားေၾကာျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေဝွးေစ့ထုတ္ပစ္ျခင္း ၊ ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း (သင္းျခင္း) ၊ သုတ္ႁပြန္(သုတ္ေၾကာ)ကို ျဖတ္ပစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ သုတ္ႁပြန္ျဖတ္ျခင္းသည္ ထိုေယာက်္ားအား ကေလးၿမံဳသြားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။  မိန္းမအား သားေၾကာျဖတ္ပါက ရာသက္ပန္ ကေလးမရႏိုင္ေတာ့ေပ။

 မိန္းမကိုယ္ျပင္ပ၌ သုတ္လႊတ္ျခင္း

ထိုနည္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ စိတ္မခ်ရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သုတ္လႊတ္မွ အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ေကာင္မ်ား ရွိလာသည္မဟုတ္ ။ အမ်ိဳးသား၏လိင္တံတြင္ အရည္ၾကည္ စိုစြတ္ေနျခင္း ၊ စိုရာမွ ျပန္ေျခာက္ေသြ႔သြားျခင္း စသျဖင့္တို႔တြင္ သုတ္ေကာင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိတတ္သည္။

အမ်ိဳးသားထံမွ သုတ္ေကာင္သည္ အမ်ိဳးသားခႏၶာကိုယ္ျပင္ပတြင္ သံုးရက္ အသက္ရွင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိထားရာ အတြင္းခံမပါဘဲ ဝတ္ခဲ့ေသာ အစ္ကို၏ ေဘာင္းဘီတိုကို အရြယ္ေရာက္ညီမ အလြယ္တကူ ေကာက္စြပ္ဝတ္ထားခဲ့ရာမွ ကိုယ္ဝန္ရရွိသြားျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွားရွားပါးပါး ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

တျခားေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္မ်ားမွာ ကေလးမလိုခ်င္ေသးသူမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားလိင္တံကိုင္ထားၿပီးေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ မိန္းမေယာနိအတြင္း ထိုးသြင္းျခင္း ၊ မိန္းမေယာနိဝန္းက်င္ အမ်ိဳးသားလိင္တံျဖင့္ ထိေတြ႔ျခင္း ၊ အစရွိသည့္ သုတ္ေကာင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာနိအတြင္း ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။

အမ်ိဳးသမီး ရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ စပ္ယွက္ပါက ကေလးမရႏိုင္ဟူေသာ အေတြးသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ မမွန္ကန္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ စပ္ယွက္မႈမ်ိဳးကိုလည္း ကေလးမလိုခ်င္ေသးသူမ်ားအဖို႔ ေရွာင္သင့္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)
You might also like