ရက္ေရွာင္၍ အတူေနနည္း အပိုင္း(၂)

0

ရက္ေရွာင္၍ အတူေနနည္း အပိုင္း(၁) အား ဒီမွာ ကလစ္ႏွိပ္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

လွလွသည္ ယခု ေမလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ရာသီေပၚမည္ဆိုပါစို႔ ။ ေအာက္ပါဇယားကိုၾကည့္၍ ေမလအတြက္ လွလွ၏ ရာသီခြင္အား တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။

how to calculate

ပံုမွန္ရာသီသံုးရက္ ရာသီေပၚေသာ လွလွသည္ ေမလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ရာသီေပၚပါက ေမလ(၇)ရက္တြင္ ရာသီၿပီးမည္။ ထိုအခါ ေမလ(၈)ရက္မွ (၁၅)ရက္အထိ ခင္ပြန္းႏွင့္ အကာအကြယ္မသံုးဘဲ အတူေနထိုင္ႏိုင္သည္။

ေမလ(၁၆)ရက္ေန႔မွ (၂၅)ရက္ေန႔မ်ားအတြင္း ခင္ပြန္းႏွင့္ အတူေနလိုပါက မိမိေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ရာဘာ(Condom)ကို အကာအကြယ္ယူ၍ အတူေနၾကမည္။

ေမလ(၂၆)ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ(၂)ရက္ေန႔အတြင္းတြင္မူ လွလွတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ အကာအကြယ္မသံုးဘဲ အတူျပန္ေနႏိုင္သည္။

လွလွနည္းတူ မိမိရာသီစလာေသာရက္အား ထိုဇယားတြင္ ခ်မွတ္သား၍ ယခုလ၏ မည္သည့္ရက္တြင္ မိမိ၌ မမ်ိဳးဥေႂကြမည္။ ယခုလ၏ မည္သည့္ရက္မ်ားသည္ မိမိိအတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္ရက္မ်ားကေတာ့ အကာအကြယ္လိုသည္ဆိုတာကို မွတ္သားသိရွိႏိုင္သည္။

ထိုဇယားအတိုင္း လစဥ္ မိမိ၏ရာသီခြင္အား တြက္ခ်က္၍ အတူေနမည္ဆိုပါက ကေလးရႏိုင္မႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ တားဆီးႏိုင္ၿပီး သားသမီးယူလိုက အခ်ိန္မေရြး ယူႏိုင္ေပမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါဇယားမွာ ရာသီလာေစာျခင္း ၊ ေနာက္က်ျခင္းမ်ားမရွိဘဲ လစဥ္ ထိုရက္တြင္ ရာသီေပၚေလ့ရွိေသာ ဓမၼတာမွန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ရာသီေပၚရက္မမွန္ပါက မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ သေႏၶတားေဆးမ်ားကို သံုးစြဲသင့္သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာတြင္ ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ သင္ခန္းစာမယူရေသးသူမ်ားအတြက္ စာအျဖစ္ မွ်ေဝေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရာသီပံုမွန္ မေပၚသူမ်ားႏွင့္ ဇနီးေကာ ၊ ခင္ပြန္းေကာ က်န္းမာလ်က္မွ ရင္ေသြးမရႏိုင္ေသးသူမ်ားအတြက္ ဤလင့္ခ္ တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္။ သင္ခန္းစာျဖစ္၍ ထိုသို႔ေလ့လာႏိုင္ရန္ Register လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုးကား – ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ညိဳ(သိပၸံနည္းက် အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ)

ရတု(burmesehearts.com)

You might also like