ႏို႔မႈန္႔ဟာ တကယ္ပဲ ကေလးငယ္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအာဟာရလား?

0

ႏြားႏို႔ ၊ ဆိတ္ႏို႔ေတြကို လူႏို႔နဲ႔ အာဟာရဓါတ္တူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေပမယ့္လည္း တရိစာၦန္ႏို႔ဟာ တရိစာၦန္ႏို႔ပဲ မဟုတ္လား။ တရိစာၦန္ႏို႔ဟာ လူႏို႔ေတာ့ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏို႔မႈန္႔ဗူးေတြမွာ “မိခင္ႏို႔ႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးတူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္”လို႔ မထင္မရွားပါရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုက တရိစာၦန္ႏို႔ေတြကို ေသာက္စို႔ၾကပါလို႔ သြယ္ဝိုက္အသိေပးထားရတာပါ။

မိခင္ႏို႔ကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသာက္စို႔ခြင့္မရတဲ့ကေလးငယ္ေတြအတြက္သာ ႏို႔မႈန္႔ဟာ အားထားရာပါ။

You might also like
Leave a comment