ႀကံဳဖူးတယ္

0

ႀကံဳဖူးတယ္…………

ဘ၀ကအခ်စ္ေလာက္ အေရးမႀကီးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳး

အခ်စ္ကဘ၀ေလာက္ အေရးမႀကီးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳး။

ႀကံဳဖူးတယ္…………

ကတိေတြက စကားလံုးေတြအျဖစ္ေျပာင္းသြားၿပီး

စကားလံုးေတြက ကတိျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး။

ႀကံဳဖူးတယ္…………

အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေမွ်ာ္လင့္ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳး၊

အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသလိုမ်ိဳး။

ႀကံဳဖူးတယ္ …………

အျပစ္မဲ့သူက အျပစ္တင္ခံရၿပီး

အျပစ္ရွိသူက အျပစ္မဲ့သြားတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး။

ႀကံဳဖူးတယ္ ………… ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ မ်က္ရည္ေပၚလာၿပီး

မ်က္ရည္ေျခာက္လို႔ ေၾကာက္စိတ္ေပ်ာက္သြားခ်ိန္မ်ိဳး။

ႀကံဳဖူးတယ္ ………… ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက အိမ္မက္ျဖစ္သြားၿပီး

အခ်စ္က ဘ၀ထဲေရြ႕လ်ားသြားသလိုမ်ိဳး။

ႀကံဳဖူးတယ္ …………ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အမွားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

အဲဒီအမွားကပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစတဲ့အခါမ်ိဳး။

ဟုတ္တယ္ .. ငါ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ငါ့မွာတာ၀န္ရွိတယ္။

(ၿပီးေတာ့) ငါ့အမွားေတြအတြက္လဲ ငါ့မွာတာ၀န္ရွိတယ္။

ႀကံဳဖူးတယ္ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳး။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like