ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သလဲ?

0

ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ားတြင္ သေႏၶသားအား အႏၱရာယ္ႀကီးမားစြာေပးသာ toxoplasmosis ပိုးမႊားမ်ား ပါဝင္ေနသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတေလ်ာက္ ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ား ကိုင္တြယ္ရွင္းလင္းျခင္း ေရွာင္ရွားပါ။

ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္သာမက အိမ္ေမြးတရိစာၦန္မ်ား၏ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္မ်ား ကိုယ္တြယ္ျခင္း ၊ ၎တို႔ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ထားေသာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ အသိုက္အၿမံဳ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ သစ္သီးဝလံမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္းတို႔အားလည္း အထူးေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like