ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သလဲ?

0

ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ားတြင္ သေႏၶသားအား အႏၱရာယ္ႀကီးမားစြာေပးသာ toxoplasmosis ပိုးမႊားမ်ား ပါဝင္ေနသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတေလ်ာက္ ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ား ကိုင္တြယ္ရွင္းလင္းျခင္း ေရွာင္ရွားပါ။

ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္သာမက အိမ္ေမြးတရိစာၦန္မ်ား၏ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္မ်ား ကိုယ္တြယ္ျခင္း ၊ ၎တို႔ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ထားေသာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ အသိုက္အၿမံဳ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ သစ္သီးဝလံမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္းတို႔အားလည္း အထူးေရွာင္ရွားသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment