ေမၽွာ္သူ၏႐ူးသြပ္ျခင္း

0

တိမ္စိုင္ေတြေရြ႕လ်ားတာ တပတ္ျပည့္ရင္

နဂါးေငြ႔တန္း ေပၚခ်င္ေပၚ မေပၚခ်င္ေနေနာ္

ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ေတာ္ ေပၚလာေအာင္

တိမ္စိုင္ေတြရယ္ ေခၚေဆာင္ေပး

ကၽြန္မရဲ႕အခ်စ္ေတြ သူ႔ဆီသို႔ပို႔ေဆာင္ေပး

ကၽြန္မရဲ႕အလြမ္းေတြကို တဆင့္ေျပာေပး

ေမာင္ျပန္လာပါ … ေမၽွာ္သူေမာလွၿပီေနာ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like