ေမြးကင္းစကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အစာအာဟာရဟာဘာလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေလးငယ္အတြက္ မိခင္ရဲ႕႕  သဘာဝႏို႔ခ်ိဳက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရာ ေမြးကင္းစကေလးအတြက္ မိခင္ႏို႔ထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အစာအာဟာရ မရွိပါ။
ကမာၻေပၚရွိ ဆရာဝန္မ်ား ၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ၊ စိတ္ပညာရွင္မ်ား နဲ႔ မႏုသေဗဒပညာရွင္တို႔က ၎တို႔ရဲ႕ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးကေန အကုန္လံုး တညီတညြတ္တမ္း ေထာက္ခံထားတာကေတာ့ ရင္ေသြးငယ္တို႔အတြက္ မိခင္ႏို႔ရည္ဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ အာဟာရျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

You might also like
Leave a comment