ေမြးကင္းစကေလးရဲ႕ ဦးထိပ္က ဦးေရျပားဟာ ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာ့စိစိျဖစ္ေနသလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေလး၏ ဦးေရျပားသည္ ဦးထိပ္တြင္ ေပ်ာ့စိစိျဖစ္ေနတာကို ဖြဖြထိကိုင္႐ံုႏွင့္ သိႏိုင္သည္။ လႈပ္တုတ္တုတ္ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ဆံပင္ပါးတဲ့ ကေလးေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုေနရာအား ကိုင္လိုက္လွ်င္ ခပ္ေႏြးေႏြးခံစားရသည္။ေမြးကင္းစကေလးတိုင္းဟာ ဦးေရမဆက္ေသးတဲ့အတြက္ ထိုသို႔ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေရဆက္ဖို႔ (၉)လမွ (၁၈)လအထိ ၾကာႏိုင္သည္။ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဦးေရဆက္သည့္ကာလ မတူႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးဦးထိပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ သတိထားသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment