ေန႔မေစ့ ၊ လမေစ့ ေမြးတဲ့ကေလးငယ္ေတြလို႔ ဘယ္လိုအခ်က္နဲ႔ သတ္မွတ္တတ္သလဲ?

0

မိခင္ဝမ္းထဲ ၾကာၾကာေနႏိုင္သမွ် ေနသည့္ကေလးငယ္မ်ားဟာ က်န္းမာစြာ ေမြးဖြားလာဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သတၱပတ္ (၃၇)ပတ္မွသည္ (၄၂)ပတ္အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment