ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေစတဲ့အစားအေသာက္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ေရွာင္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား အထူး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ေဆးပါေသာ ကြမ္းယာမွသည္ ဘီယာ ၊ ဝိုင္ ၊ အရက္ပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္မွသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေပ်ာ့ ၊ အျပင္း ၊ ေဆးဝါး တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မိခင္မ်ားသည္ ကေလးေစာစီးစြာ ေမြးျခင္း ၊ ကေလးပ်က္ျခင္း ၊ အခ်င္းေသြးယိုျခင္း ၊ ကေလးေပါင္မျပည့္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစၿပီး သေႏၶသားမဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ကေလးေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment