အလုပ္ေခၚယူျခင္း

0

BH Edtech Co., Ltd (ရန္ကုန္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးေနရာမ်ား အလိုရွိသည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၈) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ support@burmesehearts.com ႏွင့္ jobs@mmjobapp.com သို႔ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။

Sales and Marketing (အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး) မ(၃)ဦး 

  • အသက္(၂၀)မွ (၃၀)အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
  • Myanmar / English Typing ႏွင့္ Microsoft Office ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးၿပဳႏိုင္ရမည္။
  • ညႇိႏႈိင္းလစာအျပင္ Bonus ခံစားခြင့္လည္းရွိသည္။
  • ႀကိဳးစားသူအတြက္ လစာ ႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ကို ကာလတိုအတြင္း ခံစားႏိုင္သည္။
  • အလုပ္ခ်ိန္ –  မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီျဖင့္ တပတ္(၆)ရက္
  • ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္သက္အေတြ႔အႀကံဳရွိသူအား ဦးစားေပးမည္။A

APPLY HERE

Freelance Doctor (အခ်ိန္ပိုင္းဆရာဝန္) က်ား(၁)ဦး ၊ မ(၁)ဦး

  • အသက္(၃၀)မွ (၅၀)အၾကား တရားဝင္ ဆမလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
  • လူနာအားတိုက္႐ိုက္ကုသရမည့္အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သင့္ေတာ္ရာကို ေကာင္းစြာအၾကံေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
  • နာရီပိုင္း ညႇိႏႈိင္းလစာအျပင္ အပိုဝင္ေငြ ခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးလည္းရွိသည္။
  • မိမိအားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာအခ်ိန္ကို မိမိရလိုေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။

APPLY HERE

You might also like