အခ်င္းဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္(၁၄)ပတ္ေနာက္ပိုင္းမွာ အခ်င္းျဖစ္ေပၚလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္ေခ်ဟာလည္း ပိုနည္းသထက္ နည္းလာၿပီေပါ့။

You might also like
Leave a comment