အကြာအေ၀း

0

distance

ခပ္ဆတ္ဆတ္ မင့္စကားေတြေၾကာင့္

တို႔ႏွစ္ေယာက္ ခပ္တန္းတန္းျဖစ္ခဲ့တယ္။

ရင့္သီးတဲ့ မင္းရဲ႕စကားလံုးေတြေၾကာင့္

တို႔ႏွစ္ေယာက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းျဖစ္ခဲ့တယ္။

႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ မင္းရဲ႕စကားလံုးေတြေၾကာင့္

တို႔ႏွစ္ေယာက္ အေနေ၀းသြားခဲ့တယ္။

ေစာ္ကားတဲ့ မင္းရဲ႕စကားလံုးေတြေၾကာင့္

မဆံုခ်င္တဲ့အထိ ေ၀းသြားရတယ္။

မင္းသတိမထားမိတဲ့ မင့္စကားလံုးေတြက

တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ဆြဲခြါပစ္ရင္း

တို႔ႏွစ္ေယာက္အကြာအေ၀း

ေ၀းသထက္ေ၀းလာတယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like