သံေဝဂ

0

ျဖစ္လာတဲ့ဘဝ
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူး
ဒါဟာ  အနတၱ ။
ဆံုး႐ံႈးရမွာေတြ ေတြးမိရင္
ရရွိျခင္းရဲ႕ ပူေလာင္မႈ
ဒါဟာ  ဒုကၡ ။
အားကုန္ ႀကိဳးစားလ်က္နဲ႔
ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ သေဘာတရား
ဒါဟာ  အနိစၥ ။
ျဖစ္လာျခင္းကိုက အနတၱ
ထိန္းသိမ္းရတာ ဒုကၡ
ပ်က္မယ့္ခႏၶာ အနိစၥ ။
ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com) –
You might also like