သေႏၶတားျခင္း (အပိုင္း-၂)

0

သေႏၶတားေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သေႏၶတားေဆးမ်ား သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ထိုသို႔သံုးစြဲရာတြင္ ေသာက္ေဆး ၊ ထိုးေဆး ၊ သားအိမ္အတြင္းထည့္သည့္ပစၥည္း ၊ လက္ေမာင္းအတြင္း ပိုက္ထည့္ထားျခင္း (Contraceptive Implant) စသျဖင့္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။

ေသာက္ေဆးသံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသာက္ေဆးကို ေသာက္ခ်ိန္မွန္ေအာင္ သံုးစြဲသင့္သည္။ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ေဆးေသာက္ခ်ိန္မမွန္ပါက ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္သည္။

ထိုးေဆးသံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔  ထိုးေဆးသံုးစြဲပါက ရာသီေသြး ေပၚသူမ်ားရွိသလို ၊ မေပၚသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ကေလးယူမည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထိုးေဆးျဖတ္လိုက္သည့္တိုင္ တခ်ိဳ႕မွာ ခ်က္ခ်င္း ကေလးမရႏိုင္ၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အမ်ိဳးသမီးလက္ေမာင္းအတြင္း ပိုက္ထည့္သည့္နည္းကိုမူ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္မ်ား၏ စီမံမႈျဖင့္ ထည့္ႏိုင္သည္။

အထက္ပါနည္းမ်ားအားလံုးသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိသေဘာျဖင့္ သံုးစြဲျခင္းကို အားမေပးေပ။ မိမိ၏ရွိရင္းစြဲ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္အား အရင္ေဆြးေႏြးေစလိုသည္။ (သံုးစြဲလိုသူ၏ က်န္းမာေရးကို အရင္မသံုးသပ္ဘဲ သံုးစြဲလိုသူစိတ္တိုင္းက် ေငြရၿပီးေရာ လုပ္ေပးတတ္သည့္ ဆရာဝန္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ မေဆြးေႏြးေစလိုေပ။)

Condom အသံုးျပဳ ျခင္း

ရာဘာစြပ္တြင္ အမ်ိဳးသားသံုး ရာဘာစြပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသံုး ရာဘာစြပ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေပသည္။

အမ်ိဳးသားသံုး ရာဘာစြပ္သည္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေပမယ့္ ရာဘာအမ်ိဳးအစား ေကာင္း ၊မေကာင္း ၊ ရက္လြန္ရာဘာျဖစ္ေနလား ဆိုတာေတြကိုေတာ့ မသံုးခင္ စစ္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ရာဘာသံုးထားေပမယ့္ သုတ္လႊတ္ၿပီးတာႏွင့္ မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွ ထုတ္ပစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးေပသည္။ ေနာက္ထပ္ အေလးထားသင့္ေသာအခ်က္မွာ လိင္တံျဖင့္ ထိေတြ႔ထားေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ရာဘာစြပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ရာဘာသံုးလ်က္ႏွင့္ ကေလးရရွိသြားႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးသံုး ရာဘာမ်ားမွာ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ႏွစ္ေယာက္လံုး ရာဘာအသံုးျပဳျခင္းကိုေတာ့ ေရွာင္သင့္သည္။ ရာဘာခ်င္း ပြတ္တိုက္မိၿပီး ေပါက္ၿပဲ အေနအထားလြဲကာ ကေလးရရွိႏိုင္ျခင္း ၊ ရာဘာမ်ား ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္ အတြင္းအဂၤါထိခိုက္ျခင္း ၊ ေရာဂါဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏို္င္သည္။

သားအိမ္ထဲထည့္သည့္ သေႏၶတားနည္း

Intra-Utrine Contraceptive Device (IUCD) သို႔မဟုတ္  IUD ဟုေခၚေသာ ပစၥည္းကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးက အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သေႏၵသားတားႏိုင္သည္။ ထိုပစၥည္းသည္ ၉၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွသည္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ စိတ္ခ်ရၿပီး (၃)ႏွစ္ကေန (၅)ႏွစ္အထိခံေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အသံုးတြင္က်ယ္လွသည္။ မလိုခ်င္ေသးေသာ သေႏၶသားရရွိမႈကို တားဆီးႏိုင္ၿပီး ကေလးလိုခ်င္လွ်င္ IUD ကို ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ထုတ္ယူကာ သေႏၶသား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုးေဆး ၊ ေသာက္ေဆးတို႔ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ IUD ဟာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းေၾကာင္း သိရသည္။ ေနရာမွား သေႏၶတည္ဖူးသူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ လံုးဝမသင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေပမယ့္ IUD အသံုးျပဳေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ ေသြးဆင္းမ်ားႏိုင္သျဖင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရတု (Burmesehearts.com)
You might also like