သိေနပါေသာ္လည္း

0

လာသာညာပါ

ညာမွန္းသိလည္း

သာရာသြားမစိုးလို႔

အညာခံပ့ါမယ္

လာၿမဲအတိုင္းလာ

ညာၿမဲအတိုင္းညာပါ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like