သားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

အမ်ိဳးသားျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္ ကေလးမယူလိုေတာ့က သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေယာက်္ားကို သားေၾကာျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေဝွးေစ့ထုတ္ပစ္ျခင္း ၊ ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း (သင္းျခင္း) ၊ သုတ္ႁပြန္(သုတ္ေၾကာ)ကို ျဖတ္ပစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ သုတ္ႁပြန္ျဖတ္ျခင္းသည္ ထိုေယာက်္ားအား ကေလးၿမံဳသြားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။  မိန္းမအား သားေၾကာျဖတ္ပါက ရာသက္ပန္ ကေလးမရႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( BIRTHCONTROL)

You might also like