လူေကာင္းသူေကာင္း

0

လံု႔လမေရာ့

၀ီရိယၿမဲ

စိတ္ဓာတ္က်လည္း

ဇြဲခြန္အားကဲ

စိတ္ထြက္ေပါက္မွန္သူ………။

နာယူမွတ္သား

အမွားျပင္ရင္း

အမွန္ႀကိဳးစား

ကံႏွင့္အလုပ္

ခြဲျခားၿပီးသိသူ………။

မလိုမုန္းပြား

အမ်က္မထား

မိစိၦယကင္း

စိတ္ႏွလံုးရွင္း

တာ၀န္လဲသိသူ………..။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္

သေဘာထားျမတ္

ခြင့္လႊတ္နားလည္

အားငယ္ေဖးကူ

ထူဖို႔အသင့္ရွိသူ……….။

ညႇဥ္းပန္းျခင္းကင္း

ျပစ္တင္ၿငႇိဳးမွတ္

ေခ်ာင္ပိတ္မ႐ိုက္

ခ်ီးေျမႇာက္ထိုက္လဲ

ခ်ီးေျမႇာက္တတ္သူ……။

အမွန္ေျပာစကား

ဤသူျမတ္အား

၀န္းရံကာေန

ကမာၻေျမ…… အသင္လံုျခံဳပါေစသား။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like