မိခင္ေလာင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္

0

မိခင္ေလာင္း၏ က်န္းမာေရးသည္ သေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးလည္း ျဖစ္သည္။
မိခင္ေလာင္း၏ က်န္းမာေရးသည္ သေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးလည္း ျဖစ္သည္။

မိမိသံုးစြဲ ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆက္လက္ေသာက္သံုး သင့္ ၊ မသင့္

ကိုယ္ဝန္မရွိခင္က ဘာေဆးဝါးမွ ပံုမွန္ေသာက္သံုးျခင္းမရွိသူမ်ားအဖို႔ ထိုေမးခြန္း ေမးရန္မလိုေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္မရွိခင္ နဂိုမူလကတည္းက မိမိ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆးဝါးမ်ား ပံုမွန္သံုးစြဲေနရပါက ထိုေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

မိမိသံုးစြဲေနရေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္ေဆးဝါးမ်ား (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေသာက္သံုးဖို႔ မသင့္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား) ျဖစ္ေနပါက မိမိ၏သေႏၶသားအား ထိခိုက္တတ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ မည္သည့္ေသာက္ေဆး ၊ ထိုးေဆး အမ်ိဳးအစားပဲသံုးသံုး ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ အသံုးျပဳသင့္သည္။ မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုဟု ဆိုရာတြင္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆး ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမွသည္ နာတာရွည္ ေရာဂါသည္သံုး ေဆးဝါးအထိ ပါဝင္သည္။ ထိုေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းေဆး ၊ အဂၤလိပ္ေဆး စသည့္ ဘယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားမဆို ပါဝင္သည္။

ျပင္းထန္သည့္ ေဆးဝါးအာနိသင္က သေႏၶသားႏွင့္ ႏုနယ္သည့္ကေလးမ်ားအား မထိခိုက္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သံုးေဆးဝါးမ်ား ေဖာ္စပ္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားသည္ သေႏၶသားႏွင့္ ႏုနယ္သည့္ကေလးမ်ားအား  မိမိသံုးစြဲသည့္ ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစရန္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္သည္။

 

မိမိ၏ကိုယ္ဝန္သည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသလား

အသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္ႏွင့္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရပါက ထိုကိုယ္ဝန္သည္ မိမိႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသလားဟု ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ေသြးတိုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါရွိသူမ်ား၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ားအျပင္ အျခားေရာဂါအခံရွိသူမ်ား ၊ ကေလးေလ်ာက် ၊ ပ်က္က်ေလ့ရွိသူမ်ား ၊ ယခင္ကိုယ္ဝန္မ်ား၌ ျဖစ္တတ္သည့္ က်န္းမာေရးအခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအဖို႔လည္း မိမိ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ မိမိလြယ္ထားသည့္ကိုယ္ဝန္ဟာ သင့္ ၊ မသင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္သည္။

သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ ေရာဂါအခံရွိပါက လြယ္ထားေသာ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မွာ ပိုမိုႀကီးမားသျဖင့္ မိမိ၏က်န္းမာေရးကို မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးစဥ္ကတည္းက ပြင့္လင္းစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like