ဗိုက္ေၾကာျပတ္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕သည္ ဗိုက္ေၾကာျပတ္ျခင္းကိုလည္း ခံစားရတတ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ရင္သားမ်ား ၊ ဗိုက္ ၊ ေပါင္ပတ္လည္တို႔၌ အနီေရာင္လိုင္းငယ္မ်ား ေပၚလာတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဗိုက္ေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး၏ အသက္အရြယ္ ႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးကိုလိုက္၍ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပတ္သြားေသာ ထိုအေၾကာျပတ္ရာမ်ားသည္ ျပန္မေပ်ာက္ေတာ့ဘဲ အၿမဲတမ္းဆိုသလို အေၾကာျပတ္ရာမ်ား ထင္ေနတတ္သည္။ တခ်ိဳ႕တြင္မူ ထိုအေၾကာျပတ္ရာမ်ားသည္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပါးၿပီးေပ်ာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေၾကာျပတ္ျခင္း သက္သာေစဖို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ အေၾကာျပတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ခရင္မ္လိမ္းျခင္း ၊ ကိုကိုးမႈန္႔ေဖ်ာ္ၿပီး လိမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အေၾကာျပတ္ျခင္းသက္သာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယားယံေသာ အေၾကာျပတ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအား ကုတ္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment