ဗိုက္ခြဲေမြးထားတဲ့ဒဏ္ရာက ကိုက္ခဲနာက်င္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?

0

ဗိုက္ခြဲေမြးထားတဲ့ဒဏ္ရာက နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ားသည္ ရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုေနရာမွ ေသြးမ်ားထြက္ေနျခင္း ၊ ထိုေနရာမ်ားမွ အစုအခဲေတြကို ခံစားရျခင္း ၊ ေရာင္ယမ္းေနျခင္း ၊ မိန္းမကိုယ္ခ်ဳပ္ရာ သို႔မဟုတ္ ဗိုက္ျပန္ခ်ဳပ္ရာတို႔မွ အဆက္မျပတ္ နာက်င္ကိုင္ခဲေနမႈတို႔ကို ခံစားေနရပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

You might also like
Leave a comment