ဖခင္ေကာင္းရဲ႕ ခ်စ္ျခင္ေမတၱာဆိုတာ ဘယ္အခ်ိန္ ေပၚလြင္လာမလဲ?

0

ဖခင္တစ္ဦး၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာကိုလည္း ဇနီးကို နားလည္ ၊ အားေပးကူညီမႈ ၊ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥကူႏိုင္မႈ (ကူညီႏိုင္သူအား ေခၚေပးထားႏိုင္မႈ) ၊ ကေလးငိုလို႔ အိပ္ေရးပ်က္ရတဲ့ညေတြကို သည္းခံႏိုင္မႈမွာလည္း ေပၚလြင္လာပါေတာ့တယ္။

You might also like
Leave a comment