ပ်ံေလေတာ့ကြယ္

0

ႏႈတ္သီးနဲ႔ဆိတ္                                             (မင့္စကားေတြေၾကာင့္နာက်င္)

ေျခနဲ႔ကုပ္လို႔ကန္                                          (မင့္အျပဳအမူေၾကာင့္ရင္ကြဲ)

အားယူေနတဲ့အေတာင္ေတြေၾကာင့္        (မျမင္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ေနာက္ေက်ာေၾကာင့္)

ပ်ံခြင့္ေပးလိုက္တယ္                                    (သြားခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ)

ဆႏၵရွိရာဆီ ….. ။                                           (ဆႏၵရွိရာဆီ …… )

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like