စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြကို ဘယ္လိုတြက္ခ်က္မလဲ?

0

ရာသီလာေစာျခင္း ၊ ေနာက္က်ျခင္းမရွိဘဲ လစဥ္မွန္မွန္  ရာသီေပၚတတ္သူမ်ားဟာ ရာသီစလာတဲ့ရက္ကို (၁)လို႔ သတ္မွတ္ထားလွ်င္ ရာသီ(၃)ရက္သာေပၚသူမ်ားအတြက္ (၄)ရက္ေျမာက္ေန႔သည္ ရာသီၿပီးသြားၿပီမို႔ စိတ္ခ်ရေသာရက္ဟာ ဆိုႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ထို(၄)ရက္ေျမာက္ရက္မွ စတင္ေရတြက္ပါက လာမည့္(၇)ရက္ စုစုေပါင္း (၈)ရက္ဟာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အကာအကြယ္မလိုဘဲ စပ္ယွက္ႏိုင္သည့္ စိတ္ခ်ရေသာ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။

သံုးရက္သာ ရာသီမွန္မွန္ေပၚေလ့ရွိသူမ်ား၏ ရာသီစေပၚေသာရက္မွသည္ (၂၁)ရက္ေျမာက္ေန႔ဟာ စိတ္ခ်ရေသာရက္ဟု သတ္မွတ္၍ရသည္။ ထို(၂၁)ရက္ေျမာက္ေန႔မွသည္ ေနာက္ထပ္(၉)ရက္ စုစုေပါင္း(၁၀)ရက္ဟာ စိတ္ခ်ရေသာ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရာသီျပန္ေပၚမည္ျဖစ္သည္။

ရာသီခြင္တြက္ခ်က္နည္းအား ဒီမွာ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္သည္။

ပိုမိုရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ရန္ ပံုမွန္ရာသီေပၚေသာ အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရာသီခြင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ ဒီမွာ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( BIRTHCONTROL)

You might also like