ငါ့အမွား

0

ဖူးတုန္းက တန္ဖိုးမထား

အပြင့္မွာ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၿပီး

ႏြမ္းေျခာက္မွ

(သူ) ပန္ဆင္ေလမလား

ေမွ်ာ္လင့္မိတဲ့ (ငါ) မွားတယ္။

ငါကိုယ္တိုင္က မွားပါတယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like