ကေလးေမြးဖြားမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ (estimated due date)ကို ဘယ္လိုတြက္ၿပီး သိႏိုင္မလဲ?

0

မိမိကိုယ္ဝန္ရွိတာ ေသခ်ာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ မိမိ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္သည့္ ရက္အား ပထမအႀကိမ္ ကိုယ္ဝန္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးစဥ္ကတည္းက ဆရာဝန္ကို ေမးသင့္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရာသီေပၚသည့္ရက္ (LMP-last menstrual period)မွ ရက္သတၱပတ္ (၄၀) အျဖစ္ (estimated due date) ကို သတ္မွတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကေလးသည္ ရက္သတၱပတ္ (၃၈)ပတ္မွသည္ ရက္သတၱပတ္ (၄၀)အတြင္းလည္း ေမြးဖြားႏိုင္သည္။

(estimated due date)ကို ျမန္ျမန္တြက္လိုပါက (LMP-last menstrual period)ကို (၇)ရက္ထည့္ေပါင္း ၿပီးလွ်င္ ထိုရက္မွ ေနာက္တစ္ႏွစ္အတိကို တြက္ၿပီး သံုးလေနာက္ျပန္ဆုတ္လိုက္သည့္အခါ (estimated due date)ကို သိရွိႏိုင္သည္။

ဥပမာ-မိမိေနာက္ဆံုးရာသီေပၚသည့္ ပထမဆံုးရက္က ၁၂ရက္၊ စက္တင္ဘာ၊၂၀၁၃ဆိုလွ်င္ ၁၂ရက္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄ မွသည္ သံုးလ ေနာက္ျပန္တြက္ပါက ၁၂ရက္ ၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄ သည္ မိမိကိုယ္ဝန္ ေမြးဖြားမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ (estimated due date) ျဖစ္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတည္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( CONCEPTION)

You might also like