ကေလးခါးေတာင္းက်ိဳက္ (Diaper) သံုးတဲ့မိဘေတြ ဘာသတိထားသင့္သလဲ?

0

ကေလး ခါးေတာင္းက်ိဳက္ (Diaper) ေပးသံုးသည့္ မိဘမ်ားအတြက္မူ မိမိ၏ကေလးအား Diaper သံုး၍ျဖစ္တတ္သည့္ အပူေလာင္နာမ်ား ကေလးတြင္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ Desitin ၊ Baritex ၊ Bepanthen ကဲ့သို႔ေသာ ကေလး Diaper Rash ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ခရင္မ္မ်ားအား မိမိကေလးဆရာဝန္၏ အႀကံဥာဏ္ယူ၍ အသံုးျပဳသင့္သည္။
You might also like
Leave a comment