ကေလးကိုယ္ေပၚက ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈအေထြေထြကို စစ္ေဆးဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က ဘယ္အခ်ိန္လဲ?

0

ကေလးကိုယ္ေပၚက ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈအစံုကို စစ္ေဆးဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က ေရခ်ိဳးေပးခ်ိန္နဲ႔ ကေတာင္းက်ိဳက္လဲေပးခ်ိန္မွာပါ။ ကေလးကိုယ္ေပၚက ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳသိတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးကုသမႈေတြ ခပ္ျမန္ျမန္ယူႏိုင္တဲ့အတြက္ ကေလးေရာဂါခံစားရခ်ိန္ တိုေတာင္းၿပီး ေရာဂါရင့္လာျခင္းေတြကိုလည္း အခ်ိန္မီ တားဆီးႏိုင္ပါတယ္။
You might also like
Leave a comment