ကိုယ္ဝန္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဗိုက္ႀကီးေတာင့္ေနတတ္သလား?

0

ကိုယ္ဝန္ (၈)ပတ္မွ (၁၁)ပတ္ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းရဲ႕ ရင္သားမ်ားနဲ႔ ဗိုက္ေအာက္ပိုင္းဟာ ေတာင့္တင္းလို႔ ေနပါမယ္။ မိန္းမကိုယ္က ထြက္တာေတြဟာလည္း ယခင္ကထက္ မ်ားေနပါမယ္။

You might also like
Leave a comment