ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ မိန္းမကိုယ္က ေသြးဆင္းလာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားခါနီး အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလ အေစာပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ပန္းေရာင္အဆင္းလိုလိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသြးလိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မိန္းမကိုယ္မွဆင္းလာပါက ကိုယ္ဝန္ပ်က္ဖို႔ အလားအလာမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔မဟုတ္ပါကလည္း သားအိမ္အျပင္၌ သေႏၶတည္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေသြးဆင္းျခင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္မ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမကာလျဖစ္သည့္ ရက္သတၱပတ္ (၄)ပတ္မွ (၅)ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ သေႏၶသားေလာင္းသည္ သားအိမ္၌ သြားတြယ္ကပ္ေနမည္ ျဖစ္သျဖင့္ သာမန္ အလြယ္တကူ သားေလွ်ာ ၊ သားပ်က္ျခင္းကို မပူရေတာ့ေပ။

ေသြးစေလးလိုလိုပါတဲ့ အခၽြဲဟာ ကိုယ္ဝန္ေမြးဖြားမည့္ ရက္မတိုင္မီ တစ္လအတြင္း ဆင္းသည္ဆိုပါက သင္ဟာ ရက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ကေလးေမြးဖြားမည္ဟု လကၡဏာျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကာလအတြင္း ေသြးစနီနီတို႔ဟာ ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ျဖစ္ေနလွ်င္ေတာ့ အခ်င္း ေအာက္က်ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment