ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာတတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပထမသံုးလတြင္ အေလးခ်ိန္ ၁ေပါင္မွ ေလးေပါင္ တိုးလာတတ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေမြးဖြားသည္အထိတြင္မူ ၂၅ေပါင္မွ ၃၅ေပါင္အထိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာတတ္သည္။

ထိုသို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးလာျခင္းမွာ ဗိုက္အေလးခ်ိန္ ၊ ရင္သားအေလးခ်ိန္ ၊ ေပါင္အေလးခ်ိန္ စသည္တို႔ တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ သေႏၶသားအေလးခ်ိန္ ၊ ေရႁမႊာအတြင္းရွိ ေရအေလးခ်ိန္ ၊ ေသြးအေလးခ်ိန္ ၊ သားအိမ္အေလးခ်ိန္ ၊ အခ်င္းအေလးခ်ိန္ ၊ အဆီအေလးခ်ိန္ႏွင့္ ႂကြက္သားအေလးခ်ိန္မ်ား တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment