ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဆီးခဏ ခဏသြားျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တိုးလာေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးက ဆီးအိမ္ကိုဖိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ဆီးသြားျခင္း ၊ နာေခ်ေသာအခါ ၊ ေျပးလႊားေသာအခါ ႏွင့္ ရယ္ေမာေသာအခါမ်ားတြင္ ဆီးထြက္ျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မျပင္းထန္ေသာ တင္ပဆံု႐ိုး ေလ့က်င့္ခန္းေပးမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုဆီးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ။ ။ လက္တန္းကိုင္ထားၿပီး မတ္တပ္လ်က္ျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္လႊဲ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳျခင္း ၊ ဒူးမွေန ေျခေကြးအဆန္႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment