ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ခါးနာျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ခါးနာျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခါးနာျခင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား မခံစားရေစရန္ အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ ဖိနပ္အျမင့္စီးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ၊  ထိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အိပ္လွ်င္ ခါးအေနာက္ဖက္တြင္ ေခါင္းအံုး သို႔မဟုတ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေသာ ခါးအနာသက္သာေစမည့္ ေစာင္ ၊ ခ်ည္ထည္ တစ္ခုခုကို ခုၿပီးေနပါက ခါးအနာ သက္သာေစေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္တံုးငယ္ေလးမ်ားအေပၚ မတ္တပ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) ေလးဖက္ေထာက္၍ တတ္ႏိုင္သေလာက္ နင္းေပးပါကလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ခါးနာျခင္းေဝဒနာကို သက္သာလာေစေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment